Náš tým
Ve dvou se to lépe táhne ...

  • Statutární orgán

  • JAN CVERČKO - ŘEDITEL

Comunités, z. s.

Info@comunités.cz

Spolek se zabývá následujícími oblastmi:

  • pořádání workshopů a seminářů,
  • realizace komunitních setkávání a aktivit,
  • rozvoj Romů, dětí a mládeže.

Comunités, z. s. je zapsaný spolek zaměřený na romskou menšinu a další komunity, žijící v České republice. Název pochází ze španělského "comunidades", ze kterého je již možné odvodit český význam, tj. "komunity". Komunitu lze poté přesněji definovat jako souhrn osob, které žijí v určitém prostoru, kde její aktivní členové vykonávají aktivity a tvoří autonomní jednotku se společnými zájmy a potřebami. 

Účelem spolku je podpora rozvoje příslušníků komunit a etnických menšin v České republice, zvyšování úrovně partnerských vztahů těchto menšin s orgány místní samosprávy, státní správy a dalšími organizace i komerční sférou. Nedílnou součástí této podpory je snaha o zvyšování vzdělanosti a kompetencí a také podpora aktivního občanství minorit.  


Nábytková banka, z. s.

stepanka.batrlova@na-bank.cz

Spolek se zabývá následujícími oblastmi:

  • materiální pomoc potřebným a Romům.

Spolek byl zaregistrován v roce 2014 pod názvem Pomoc v nouzi Liberecko, z. s. Ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb v Libereckém kraji poskytuje klientům materiální, nábytkovou pomoc a výjimečně i potraviny. Tyto prostředky redistribuuje prostřednictvím on-line výzvy od dárců určitým rodinám. 

V roce 2018 spolek zveřejnil projekt nábytkové banky a podporuje klienty na základě doporučení poskytovatelů sociálních služeb (po provedení sociálního šetření nebo po zjištění potřeb neziskovou organizací). V roce 2019 byl spolek přejmenován na Nábytková banka, z. s. a pokračuje ve své činnosti, kterou započalo v roce 2014.


Roma Tanvald, z. s.

Předsedkyně: Eva Gáborová

Jsme organizace, která se zaměřuje na práci s romskou komunitou, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí. Soustředíme se hlavně na komunitní práci. Společná práce rodičů s dětmi, tak aby pro své děti byly rodiče přínosem a naopak.


Romany art workshop, z. s.

         Předseda: Patrik Kotlár

Jsme romská organizace, která se zaměřuje na práci s romskou komunitou, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí a uměleckými workshopy pro talentované děti. 

Rodiče za inkluzi

   Kamila Mertová - Liberec

Jsme dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání.

Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.
Jsme přesvědčeni, že snaha vzdělávat děti společně a přitom s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby co nejlépe naplnily svůj potenciál, je přístup, který je v souladu nejen s cíli moderní pedagogiky, ale i potřebami vyspělé humánní společnosti.

HCB3000 z.s.

 Předseda - Eduard Hunka

Spolek se zabývá sociální začleněním rodin, kteří jsou v socioekonomickém znevýhodnění. Věnujeme se mládeži, zejména ve sportovních odvětvích a volnočasových aktivitách. Chráníme lidská práva. Každý člověk si zaslouží plnohodnotný život.

Krajské pracoviště zaměstnanosti z.s. 

    Předseda - Mgr Jan Vinduška

poskytujeme obecně prospěšné (bezplatné) služby související s řešením nezaměstnanosti 

a) sociální poradenství, b) právní informatika, c) pořádání přednášek, kurzů a seminářů zejména pro další vzdělávání a odborný růst zejména osob ohrožených nezaměstnaností (dále i jako klient nebo klienti) d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy klientů, e) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím f) osvětová činnost g) organizování kulturních a sportovních akcí h) poskytování sociálních služeb i) komunitní plánování a organizování organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit j) podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocializačních dílen včetně prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí i v tuzemsku k) nakladatelská a vydavatelská činnost l) poskytování základního poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace a působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců m) provozování multikulturního centra a provoz nízkoprahového centra n) vědecko-výzkumná činnost

Romano Rat

Danuše Demeterová

Jsme taneční romský soubor. Věnujeme se dětem různého věku a vedeme je k romské kultuře. Věnejme se dětem i v pomoci získání lepšího vzdělání, formou doučování, komunitní práce a volnočasových aktivit.